Algemene voorwaarden

1. Lekker Hageland

 • Lekker Hageland heeft haar maatschappelijke zetel te 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 58 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0500.935.714.

2. Bestelvoorwaarden

 • Bij elke bestelling aanvaardt de koper automatisch onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.
 • Lekker Hageland is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben.
 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief leveringskosten en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Het gebruik van een kortingscode beperkt zich tot één online bestelling per code, tenzij anders vermeld. Kortingen kunnen in geen geval gecumuleerd worden.
 • Wij verkopen geen alcohol aan minderjarigen. De koper verklaart met zijn bestelling ouder te zijn dan 18 jaar.
 • Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. In geval van betwisting, moet de factuur aangetekend geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

3. Leveringsvoorwaarden

 • Leveringen worden in principe beperkt tot het Hageland. Op aanvraag kunnen specifieke afspraken gemaakt worden omtrent leveringen buiten het Hageland.
 • We trachten de vooropgestelde levertermijn te eerbiedigen maar dit kan door de koper niet als bindend beschouwd worden. De koper heeft geen recht op schadevergoeding of weigering van de goederen wanneer deze niet binnen de vooropgestelde levertermijn kunnen geleverd worden, door om het even welke reden dan ook.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van Lekker Hageland tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. Lekker Hageland behoudt zich het recht voor slechts te leveren na betaling.
 • Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4. Aansprakelijkheid

 • Ons aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lekker Hageland. Lekker Hageland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 • Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Wanneer dergelijk voorval zich voordoet, zullen wij het nodige doen om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.
 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Klachten betreffende de leveringen dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 48 uur na levering, ten aanzien van Lekker Hageland - Heuvelstraat 58 - 3390 Tielt-Winge. Informele klachten kunnen verstuurd worden via het contactformulier of per mail (info@lekkerhageland.be).

5. Afzien van de aankoop

 • De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan via eenvoudig verzoek naar info@lekkerhageland.be. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Lekker Hageland, Heuvelstraat 58, 3390 Tielt-Winge, België. De producten mogen tijdens de herroepingstermijn niet gebruikt worden.

6. Ingeval van betwisting

 • In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht te Aarschot en de Rechtbank te Leuven bevoegd om het geschil te beoordelen, doch de verkoper behoudt zich het recht te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

7. Privacy verklaring

 • Lekker Hageland respecteert de Europese Privacywetgeving (General Data Protection Regulation of GDPR). 
 • Persoonsgegevens worden enkel verzameld en/of verwerkt in functie van het optimaal verloop van het aankoopproces bij Lekker Hageland.
 • De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de zaakvoerder Vanessa Vannijvel en webmaster Wim Van Loon. Beiden kunnen gecontacteerd worden via info@lekkerhageland.be.
 • In functie van het aankoopproces bij Lekker Hageland, worden volgende persoonsgegevens verzameld: voornaam, naam, bedrijf (optioneel), adres- en/of facturatiegegevens, telefoon/gsm, e-mail.
 • Daarnaast ontvangen we via Google Analytics ook geanonimiseerde informatie over gegevens zoals lokatie, type browser, duur bestelproces. We gebruiken deze informatie om het bezoekersprofiel en het bestelproces van Lekker Hageland te kunnen opvolgen en bijsturen. Hiertoe heeft Lekker Hageland een verwerkersovereenkomst met Google Analytics conform de Europese Privacywetgeving.
 • Lekker Hageland bewaart de verzamelde persoonsgegevens, ook na het afronden van het aankoopproces, met het oog op het optimaal behandelen van toekomstige bestellingen, rekening houdend met eerdere aankoopervaringen en wensen van klanten. Als uitzondering hierop zullen alle gegevens verwijderd worden ingeval een klant zijn account verwijdert.
 • Lekker Hageland zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden.
 • De klant kan zijn persoonsgegevens steeds opvragen, verbeteren of laten verwijderen, via eenvoudig verzoek naar info@lekkerhageland.be.
 • Lekker Hageland werkt samen met een Europese betalingsprovider. De klant wordt via de website rechtstreeks in verbinding gesteld met de provider. 
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server met SSL-certificaat. Hiertoe heeft Lekker Hageland een overeenkomst met Combell.
 • Lekker Hageland stelt een verwerkingsregister op waarbij de stromen in verband met verzameling en verwerking van persoonsgegevens duidelijk in kaart gebracht worden.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lekker Hageland heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd (via de instellingen van uw browser, helpfunctie). Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren. 

8. Website Disclaimer

 • De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lekker Hageland of rechthoudende derden.
 • Lekker Hageland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.